ماده اکلوزالی چیست

پروتز
ماده-اکلوزالی-چیست

ماده اکلوزالی چیست

ماده اکلوزالی ممکن است در بارگذاری تدریجی اینترفیس استخوان – ایمپلنت متفاوت و متغیر باشد. در مراحل اولیه ایمپلنت فاقد تماس اکلوزالی بوده و بنابراین نیازی نیست ماده ای در سطح اکلوزالی باشد. در جلسات بعدی دندانپزشک از اکریل بعنوان ماده اکلوزالی استفاده می کند که مزیت آن نیروی تماسی (ضربه ای) پایین تر نسبت به پرسلن یا فلز است چه فلز چه پرسلن را می توان به عنوان ماده نهایی اکلوزالی مورد استفاده قرار داد. اگر پارافانکشن یا طول کنتی لیور عامل نگرانی نسبت به مقدار نیروی وارد بر سطح تماس تازه ایمپلنت – استخوان باشد دندانپزشک می تواند از رژیم غذایی نرم تر و رستوریشن آکریلی به مدت چندین ماه استفاده کند. بدین ترتیب استخوان برای مینرالیزه و ارگانیزه شدن جهت تطابق با نیروهای بیشتر زمان بیشتری در اختیار خواهد داشت.

منبع:پروتز ایمپلنت های دندانی میش

 

ارسال دیدگاه