طراحی پروتزی

پروتز
طراحی-پروتزی

طراحی پروتزی

4 طراحی پروتزی بالقوه در فرایند بازسازی مطرح هستند. هنگام التیام اولیه دندانپزشک تلاش می کند تا از هرگونه اعمال بار روی ایمپلنت ها جلوگیری شود از جمله نیروهای بافت نرم. بنابراین در یک بیمار با بی دندانی کامل می توان ریلیف کردن و استفاده از کاندیشنر بافتی (در کنار ریلیف کردن) را مدنظر قرار داد. نخستین رستوریشن آکریلی موقتی در بیماران با بی دندانی پارسیل فاقد تماس اکلوزالی . کنتی لیور است. هدف آن اسپلینت کردن ایمپلنت ها به هم . کاهش استرس با مزیت مکانیکی و اینکه ایمپلنت ها نیروهای جویدن را تنها نگام جویدن تحمل کنند. دومین رستوریشن آکریلی موقتی دارای تماس های اکلوزالی است که روی ایمپلنت واقع شده و اکلوزال تیبل آنها مشابه به رستوریشن نهایی و فاقد کنتی لیور در نواحی غیر استتیک است. رستوریشن نهایی اکلوزال تیبل باریک و کوچکی داشته و کنتی لیورها و تماس های اکلوزالی از اکلوژن حفاظتی ایمپلنت پیروی خواهند کرد.

منبع:پروتز ایمپلنت های دندانی میش

 

ارسال دیدگاه