نخستین جلسه پروتزی

پروتز
نخستین-جلسه-پروتزی

نخستین جلسه پروتزی

انتخاب اولیه اباتمنت و قالب اولیه

قبل یا هنگام جراحی دندانپزشک می تواند یک پروتز موقت بسازد که ارتفاع عمودی اکلوزالی (OVD) بیمار را به شکلی مطلوب بازسازی کرده و موقعیت صحیح دندان ها برای پروتز نهایی در آن مشخص شده باشد. دندان پزشک یک تمپلیت شفاف از روی پروتز متحرک ساخته و آن را تا بر در بافت نرم اطراف تریم می کند. دندانپزشک دنچر و تمپلیت شفاف (هشت هزارم اینچ) را داخل دهان گذاشته و بایت را با توجه به وضعیت قوس مقابل ثبت می کند. دندان پزشک دنچر را از داخل تمپلیت خارج می کند که آن موقع بعنوان یک تری اختصاصی ایندکس شده برای اکلوژن مقابل عمل خواهد کرد.

دندان پزشک یک اباتمنت مستقیم دو تکه برای رستوریشن سمان شونده داخل بدنه ایمپلنت ها می بندد. دندانپزشک تمپلیت را در جای خود قرار داده و بایست بیمار را روی اباتمنت ها ثبت می کند. تمپلیت به منزله یک تری اختصاصی بسته عمل می کند. در ماگزیلا دندانپزشک ابتدا می تواند در ناحیه کامی تمپلیت شفاف پوتی قرار دهد تا ضخامت قسمت کامی دنچر کامل لحاظشود. دندانپزشک ارتفاع اباتمنت را ارزیابی کرده و در صورت لزوم آن هارا داخل دهان تصحیح می کند. دندانپزشک پس از نشست کامل تمپلیت شفاف پروتزی وضعیت ارتفاع عمودی اکلوژن را بررسی کرده و سپس داخل تمپلیت پروتزی شفاف سیلیکون افزایشی اضافه کرده و مجددا آن را داخل دهان قرار می دهد. بیمار تمپلیت قالبگیری و رکورد بایت را خارج کرده که به منزله یک قالب اولیه عمل کرده و رکورد OVD را ثبت کرده است تا بتوان آن را با قالب فک مقابل مانت کرد.

اگر تمپلیت پروتزی یا تری اختصاصی از پیش ساخته نشده باشند دندانپزشک یک رول از پوتی سیلیکون افزایشی روی اباتمنت ها قرار داده و مندیبل را به موقعیت رابطه مرکزی اکلوژن (CR) هدایت می کند ( در موقعیت ارتفاع عمودی تقریبی). سپس دندانپزشک یک قالب اولیه از اباتمنت ها و فک مقابل تهیه می کند. دندانپزشک اباتمنت ها را خارج کرده به آنها آنالوگ متصل کرده و آنها را داخل قالب قرار می دهد. دندانپزشک مجددا PME مرحله دوم را روی ایمپلنت ها بسته و سافت لاینر روی PME ها را ریلیف می کند. به بیمار آموزش داده می شود تا رژیم غذایی اش محدود به غذاهای بسیار نرم بوده و دنچر را شب موقع خواب از دهان خارج کند تا از پارافانکشن شبانه جلوگیری شود. پارافانکشن در این زمان یک نگرانی عمده برای بیماران کاملا بی دندان از بابت اورلود است چون ایمپلنت ها مستقل و مجزا بوده و از مزیت بیومکانیکی اسپلینت شدن بی بهره هستند. بیمار یک یا دو هفته بعد برای جلسه بعدی پروتزی باز می گردد.

منبع:پروتز ایمپلنت های دندانی میش

 

ارسال دیدگاه