تاثیرات روانی از دست رفتن دندان

تاثیرات-روانی-از-دست-رفتن-دندان

تاثیرات روانی از دست رفتن دندان

گزارشی از 104 بیمار بی دندان که به دنبال درمان بودند توسط میش و میش ارائه شد.در این مطالعه مشخص 88%هنگام صحبت کردن دچار مشکل هستند که یک چهارم از آنها با مشکلات شدیدی روبرو بودند.وقتی مندیبل تحلیل میرود،پروتز فک پایین روی عضله باکسیناتور و عضله مایلوهیوئید قرار میگیرد.وقتی بیمار دهان خود را باز میکند،انقباض این دو عضله مثل یک تورآکروبات عمل کرده و دنچر فک پایین را از روی ریج بلند میکند.در نتیجه وقتی بیمار صحبت میکند دندانها به هم خورده و صدای کلیک میدهند.این مساله نه بخاطر بازسازی بیش از حد بعد ورتیکال که بخاطر فقدان گیر و ثبات پروتز اتفاق می افتد.

مشکلات تکلم میتواند یک نگرانی مهم در فعالیت های اجتماعی باشد.آگاهی از لقی دنچر فک پایین مورد اعتراض 5/62(شصت و دو نیم)درصد از بیماران بود اگرچه دنچر فک بالا اغلب موارد به همین میزان درجای خود ثابت بود.

منبع:پروتز ایمپلنت های دندانی میش 2015 جلد اول

ارسال دیدگاه