یک دندان از دست رفته

یک-دندان-از-دست-رفته

یک دندان از دست رفته

وقتی یک دندان با یک ایمپلنت جایگزینشود،ایمپلنت باید در مرکز مزیودیستالی دندان قرار داده شود.بعنوان یک قانون کلی،ایمپلنت باید5/1 (یک ونیم)تا 2 میلی متر از دندان های کناری فاصله داشته باشد. در نتیجه،یک ایمپلنت 4 میلی متری به 7 میلی متر فضا نیاز دارد.وقتی مولر (10 تا 12 میلی متر)جایگزین میشود،ایمپلنت باید قطری پهن تری داشته باشد تا کنتی لیور مزیال و دیستال کاهش یافته در مرکز مزیودیستالی ناحیه بی دندانی قرار گیرد.این مساله باعث کاهش خطرات بیومکانیکی وارد بر سیستم ایمپلنت میشود.

منبع:پروتز ایمپلنتهای دندانی میش

ارسال دیدگاه