فراوانی پوسیدگی در کودکان دبستانی

درمان
فراوانی-پوسیدگی-در-کودکان-دبستانی

فراوانی پوسیدگی در کودکان دبستانی

گزارش vargas و همکارانش،داده های دیگری از کودکان دبستانی را در دسترس میگذارد.گزارش آنها نشان داد که 61 درصد از نمونه کودکان شش تا دوازده ساله،حداقل یک دندان شیری پوسیده یا پر شده داشتند.افزون بر این،در نمونه 4116 کودک شش تا چهارده ساله،چهل درصد حداقل یک دندان دائم پوسیده یا پرشده داشتند.از 1383 کودک تا پانزده تا هجده ساله؛8/89 درصد داقل یک دندان دائم پر شده یا پوسیده داشتند.پراکندگی نژادی و درآمد خانواده کودکان در این گروه های سنی متفاوت،با وضعیت کودکان پیش دبستانی که جزئیات آن شرح داده شد،قابل مقایسه است.این اطلاعات،همراه با بسیاری از گزارش های منتشر شده دیگر،به روشنی نشان میدهد که رسیدگی و درمان بیماری پوسیدگی دندانی در بین کودکان،با وجود پیشرفت هایی که در برنامه های مختلف پیشگیری داشته ایم،وظیفه دشواری باقی مانده است.

منبع:مک دونالد دندانپزشکی کودک و نوجوان

ارسال دیدگاه