ترتیب دندانها در قوس

پیشگیری
ترتیب-دندانها-در-قوس

ترتیب دندانها در قوس

دندانهای نامرتب و دچار کراودینگ،به آسانی در فرایند طبیعی جویدن تمیز نمیشوند.همچنین،اگر دندانها در این وضعیت بوده یاروی هم قرار گرفته باشند،تمیز کردن مناسب دهان با مسواک و نخ دندان،برای بیمار دشوار است.بنابراین،این وضعیت میتواند در پوسیدگی دندان ها نقش داشته باشد.

منبع:مک دونالد دندانپزشکی کودک و نوجوان

ارسال دیدگاه