موقعیت لبیال لب بالا

زیبایی دندان
زیبایی-دندان-موقعیت-لبیال-لب-بالا-ایمپلنت

چه درمان دنچر، اوردنچر یا پروتز ثابت باشد، در هر حال دوباره سازی قوس کامل ماگزیلا با تعریف موقعیت فاشیال لبه ی انسیزال ماگزیلا آغاز می شود. تغییر آن در مراحل بعدی ممکن است تمام اندازه گیری های دیگر را تغییر دهد. یک بیس پلیت و waxrim ممکن است کانتور لبیال لب ماگزیلا را تعیین کند. اغلب اوقات سطوح فاشیال انسیزورهای سنترال 12/5 میلیمتر از خلفی ترین زاویه ی پاپیلای انسیزال فاصله دارند اصولاً توسط این در ذهن می ماند. هر چه موقعیت فلنج لبیال و دندان ها جلوتر باشد، موقعیت استراحت لب بالاتر و تظاهر لبه ی انسیزال بیشتر است. فیلتروم لب باید یک فرورفتگی واضح در میدلاین در زیر زمینی داشته باشد. اگر فیلترم خیلی تخت باشد، لب بسیار دور گسترش واکس باید از زاویه ی لبیال فریم حذف شود.

موقعیت لب ماگزیلا همچنین باید توسط موقعیت لب پایین و چانه تعیین شود. یک خط افقی، که توسط پلن فرانکفورت ارائه می شود، ممکن است از بالاترین meatus شنوایی(بالای تراگوس) تا پایین ترین نقطه بر روی مارژین اوربیت، در موقعیتی که سر بیمار در حالت عمودی قرار دارد رسم شود. به طور ایده آل یک خط عمودی که از پلن فرانکفورت به لب پایین رسم می شود، باید 1 تا 2 میلیمتر در قدام لب ماگزیلا قرار داشته باشد و چانه 2 میلیمتر عقب تر از خط باشد.

موقعیت لبیال لب در ارتباط با پروماگزیلا مشخصه ی اصلی تعیین انتخاب درمان رستوریشن ثابت، پیوند استخوان و پروتز ثابت یا اوردنچر ماگزیلا است. اگر بخش لبیال 4 یا 5 میلیمتر یا بیشتر جلوی ریج باقی مانده باشد، پیوند استخوان پیش از ایمپلنت برای پروتز ثابت یا اوردنچر ماگزیلا لازم خواهد بود.

ارسال دیدگاه