ایجاد بی دندانی در فنلاند در خلال دهه 1970

ایجاد-بی-دندانی-در-فنلاند-در-خلال-دهه-1970

ایجاد بی دندانی در فنلاند در خلال دهه 1970

از یک نمونه ارائه شده 80000 نفری با سن 30 سال به بال ، 7190 تن به صورت بالینی معاینه شدند. 31% بی دندان بودند،23% از مردان و38% از زنان نتایج مطالعه ما با 7 مطالعه ملی دیگر درباره بالغین فنلاندی که در دهه اخیر انجام گرفته بودند، سنجیده شد. برای موارد 35 تا 64 ساله در مطالعه بالینی ما کمترین میزان بی دندانی مشاهده شد. در موارد بالاتر از 64 سال میزان بی دندانی از 54% تا 67% متفاوت بود. به طور کلی نتایج به دست آمده از مشاهدات یا پرسشنامه ها در صد بالاتری از بی دندانی را از مطالعه بالینی نشان می دادند. ارزیابی آماری اختلافات موجود در میزان های یافته شده در این مطالعات کاهش و یا افزایش بی دندانی در فنلاند در خلال دهه 1970 را نشان نداد.

ارسال دیدگاه