تعداد ایمپلنت و شکل قوس پره ماگزیلا 1

تعداد-ایمپلنت-و-شکل-قوس-پره-ماگزیلا1

تعداد ایمپلنت و شکل قوس پره ماگزیلا 1

شکل قوس ماگزیلا روی طرح درمان پروتز ماگزیلاری تاثیر گذار است.سه قوس معمول با دندانی برای ماگزیلا عبارتنداز مربعی،بیضی و تیپر.ریج ماگزیلا بی دندانی نیز سه شکل رایج دارد.نیازهای استتیک یک قوس دندانی با یک ریج بی دندانی متفاوت است.قوس با دندانی بیمار با توجه موقعیت آخرین دندان های پره ماگزیلا تعییت میشود،نه شکل ریج باقیمانده.یک ریج باقیمانده ممکن است بخاطر تحلیل یا تروما در ظاهر مربعی به نظر برسد.با این حال،ممکن است نیاز باشد تا در پروتز نهایی(موقعیت)دندانهای نهایی به سمت فاسیال کنتی لیور شوند.به عبارت دیگر ممکن است نیاز باشد تا یک قوس بیضی شکل با دندانی در صورت بروز بی دندانی بصورت یک قوس مربعی شکل بازسازی شود.تعداد و موقعیت ایمپلنت های قدامی به شکل قوس و دنتیشن نهایی رستوریشن بستگی دارد نه به شکل قوس استخوانی باقیمانده.

برای تعیین شکل قوس با دندانی یک خط از داخل انیسیزیو پاپیلا رسم شده به نحوی که ماگزیلا راست و چپ به دو قطعه مساوی تقسیم شوند.سپس خط دوم از داخل میندلاین اینسیزیو فورامن عمود بر خط اول رسم میشود.خط دوم روی نوک سطح انسیزال دندان کانین عبور میکند و فرقی هم نمیکند قوس با دندانی مربعی،بیضی یا تیپر باشد.

خط سوم موازی خط دوم در سمت فاسیال سانترال های فک بالا رسم میشود.وقتی فاصله بین دو خط دوم و سوم کمتر از 8 میلی متر باشد،آنگاه قوس با دندانی مربعی است.اگر فاصله بین دو خط 8 تا 12 میلی متر باشد،قوس بیضی است.اگر فاصله بیش از 12 میلی متر باشد قوس با دندانی تیپر است.

منبع:پروتز ایمپلنت های دندانی میش

 

ارسال دیدگاه