ساخت گام به گام پروتز ماگزیلاری تمام فک2

پروتز
ساخت-گام-به-گام-پروتز-ماگزیلاری-تمام-فک2

ساخت گام به گام پروتز ماگزیلاری تمام فک2

10-از وکیوم فرم بعنوان تری اختصاصی استفاده شده و با آن قالب گرفته شده و بایت نیز ثبت میشود.

11-قالب با تری اختصاصی (وکیوم فرم)به لابراتوار امکان میدهد تا کست را ریخته و قوس ماگزیلاری را در موقعیت OVDبیمار مانت کند.

12-ثبت بایت روی وکیوم فرم به لابراتوار امکان مانت کردن روی مندیبل را فراهم میکند.

13-یک گیج بولی تایید میکند که فضای کافی بالای اباتمنت ها برای ماده اکلوزالی وجود دارد.

14-دومین تری اختصاصی وکیوم فرم با پوتی در ناحیه کام برای حفظ بعد عمودی اکلوژن.

15-داخل وکیوم فرم آکریل ریخته شده و روی اباتمنت ها قرار داده میشود.

16-وکیوم فرم با آکریل در موقعیت مطلوب قرار گرفته و از جنبه اکلوژن و استتیک بررسی میشود.

17-آکریل ست شده و در لابراتوار مادیفای میشود.

18-دندانها با یک دیسک کاغذی شکل شداده میشوند.

19-تصویری از رستوریشن موقت آکریلی که بصورت اولیه ترمیم شده است.

20-اکلوژن روی رستوریشن موقتی ارزیابی میشود.اکلوژن فلسفه اکلوژن حفاظتی ایمپلنت است.

منبع:پروتز ایمپلنت های دندانی میش

ارسال دیدگاه