اکلوژن-چیست
Nov 18,2017

اکلوژن چیست

بازدید 79
انواع-ماگزیلا
Nov 18,2017

انواع ماگزیلا

بازدید 20
انواع-اباتمنت-برای-رستوریشن-سمان-شونده
Sep 25,2017

انواع اباتمنت برای رستوریشن سمان شونده

بازدید 130
شرایط-سطحی-اباتمنت
Sep 25,2017

شرایط سطحی اباتمنت

بازدید 49
هندسه-اباتمنت
Sep 25,2017

هندسه اباتمنت

بازدید 48
سطح-تماس-اباتمنت
Sep 23,2017

سطح تماس اباتمنت

بازدید 14
تقارب-اباتمنت
Sep 23,2017

تقارب اباتمنت

بازدید 17
پروتزهای-پیچ-شونده-و-پروتزهای-سمان-شونده
Sep 15,2017

پروتزهای پیچ شونده و پروتزهای سمان شونده

بازدید 34
کانتی-لور-پنهان
Sep 10,2017

کانتی لور پنهان

بازدید 12
حرکت-اوردنچر
Sep 10,2017

حرکت اوردنچر

بازدید 13
اباتمنت-های-ساختنی
Aug 20,2017

اباتمنت های ساختنی

بازدید 57
اباتمنت-های-زاویه-دار
Aug 19,2017

اباتمنت های زاویه دار

بازدید 69