اکلوژن-چیست
Nov 18,2017

اکلوژن چیست

بازدید 65
انواع-ماگزیلا
Nov 18,2017

انواع ماگزیلا

بازدید 18
انواع-اباتمنت-برای-رستوریشن-سمان-شونده
Sep 25,2017

انواع اباتمنت برای رستوریشن سمان شونده

بازدید 97
شرایط-سطحی-اباتمنت
Sep 25,2017

شرایط سطحی اباتمنت

بازدید 27
هندسه-اباتمنت
Sep 25,2017

هندسه اباتمنت

بازدید 35
سطح-تماس-اباتمنت
Sep 23,2017

سطح تماس اباتمنت

بازدید 12
تقارب-اباتمنت
Sep 23,2017

تقارب اباتمنت

بازدید 15
پروتزهای-پیچ-شونده-و-پروتزهای-سمان-شونده
Sep 15,2017

پروتزهای پیچ شونده و پروتزهای سمان شونده

بازدید 33
کانتی-لور-پنهان
Sep 10,2017

کانتی لور پنهان

بازدید 11
حرکت-اوردنچر
Sep 10,2017

حرکت اوردنچر

بازدید 11
اباتمنت-های-ساختنی
Aug 20,2017

اباتمنت های ساختنی

بازدید 48
اباتمنت-های-زاویه-دار
Aug 19,2017

اباتمنت های زاویه دار

بازدید 57