موارد-جایگزین-تمپلنت-رادیوگرافیک
مرداد 17,1396

موارد جایگزین تمپلنت رادیوگرافیک

بازدید 1
ساخت-تمپلنت-رادیواپک-در-بی-دندانی-کامل
مرداد 17,1396

ساخت تمپلنت رادیواپک در بی دندانی کامل

بازدید 4
ساخت-تمپلنت-رادیواپک-در-بی-دندانی-پارسیل
مرداد 16,1396

ساخت تمپلنت رادیواپک در بی دندانی پارسیل

بازدید 4
اتصال-دهنده-های-غیرسخت
مرداد 11,1396

اتصال دهنده های غیرسخت

بازدید 5
ایمپلنت-به-عنوان-پیراباتمنت
مرداد 11,1396

ایمپلنت به عنوان پیراباتمنت

بازدید 5
دندان-طبیعی-به-عنوان-پیراباتمنت
مرداد 11,1396

دندان طبیعی به عنوان پیراباتمنت

بازدید 3
نوع-نیرو-وارده-بر-ایمپلنت-دندانی
مرداد 08,1396

نوع نیرو وارده بر ایمپلنت دندانی

بازدید 10
قطر-ایده-آل-ایمپلنت
مرداد 08,1396

قطر ایده آل ایمپلنت

بازدید 3
فضای-ارتفاعی-روکش
مرداد 08,1396

فضای ارتفاعی روکش

بازدید 5
طراحی-بدنه-ایمپلنت-در-ارتباط با-نیروهای-اکلوزالی
مرداد 08,1396

طراحی بدنه ایمپلنت درارتباط با نیروهای اکلوزالی

بازدید 3
حرکت-ایمپلنت
مرداد 08,1396

حرکتهای-ایمپلنت

بازدید 5
پروتز-های-متحرک-درمانی
مرداد 08,1396

پروتز های متحرک درمانی

بازدید 6