نخستین-جلسه-پروتزی
آبان 30,1396

نخستین جلسه پروتزی

بازدید 24
دومین-جلسه-پروتزی
آبان 30,1396

دومین جلسه پروتزی

بازدید 13
مطالعات-کلینیکی-در-حمایت-از-بارگذاری-پیشرونده
آبان 30,1396

مطالعات کلینیکی در حمایت از بارگذاری پیشرونده

بازدید 5
مراحل-بارگذاری-پیشرونده
آبان 30,1396

مراحل بارگذاری پیشرونده

بازدید 15
طراحی-پروتزی
آبان 30,1396

طراحی پروتزی

بازدید 3
ماده-اکلوزالی-چیست
آبان 30,1396

ماده اکلوزالی چیست

بازدید 6
پروتکل-بارگذاری-پیشرونده
آبان 30,1396

پروتکل بارگذاری پیشرونده

بازدید 3
اکلوژن-چیست
آبان 27,1396

اکلوژن چیست

بازدید 9
انواع-ماگزیلا
آبان 27,1396

انواع ماگزیلا

بازدید 5
طراحی-برای-ضعیف-ترین-قوس
آبان 27,1396

طراحی برای ضعیف ترین قوس

بازدید 6
استحکام-استخوان-و-تراکم
آبان 22,1396

استحکام استخوان و تراکم

بازدید 4
اتیولوژی-تراکم-متفاوت-استخوان
آبان 22,1396

اتیولوژی تراکم متفاوت استخوان

بازدید 4