تراکم-استخوان-و-انتقال-استرس
آبان 30,1396

تراکم استخوان و انتقال استرس

بازدید 2
ضریب-الاستیک-کشسانی-و-تراکم
آبان 27,1396

ضریب الاستیک کشسانی و تراکم

بازدید 4
دسته-بندی-میش-برای-تراکم-استخوان
آبان 25,1396

دسته بندی میش برای تراکم استخوان

بازدید 3
تراکم-استخوان-و-در-صد-تماس-استخوان-ایمپلنت
آبان 25,1396

تراکم استخوان و در صد تماس استخوان ایمپلنت

بازدید 5
تاثیر-تراکم-استخوان-روی-میزان-موفقیت-ایمپلنت
آبان 25,1396

تاثیر تراکم استخوان روی میزان موفقیت ایمپلنت

بازدید 2
استخوان-نوع B
آبان 25,1396

استخوان نوع B

بازدید 3
خلاصه-ای-از-حجم-استخوان
آبان 25,1396

خلاصه ای از حجم استخوان

بازدید 5
تعداد-ایمپلنت-و-شکل-قوس-ماگزیلا3
مهر 23,1396

تعداد ایمپلنت و شکل قوس ماگزیلا3

بازدید 7
تعداد-ایمپلنت-و-شکل-قوس-ماگزیلا2
مهر 23,1396

تعداد ایمپلنت و شکل قوس ماگزیلا2

بازدید 3
تعداد-ایمپلنت-و-شکل-قوس-پره-ماگزیلا1
مهر 22,1396

تعداد ایمپلنت و شکل قوس پره ماگزیلا 1

بازدید 6
شکل-قوس-پره-ماگزیلا
مهر 22,1396

شکل قوس پره ماگزیلا

بازدید 8
شکستگی-مواد-اکلوزالی
شهریور 28,1396

شکستگی مواد اکلوزالی

بازدید 4