تراکم-استخوان-و-انتقال-استرس
Nov 21,2017

تراکم استخوان و انتقال استرس

بازدید 50
ضریب-الاستیک-کشسانی-و-تراکم
Nov 18,2017

ضریب الاستیک کشسانی و تراکم

بازدید 20
دسته-بندی-میش-برای-تراکم-استخوان
Nov 16,2017

دسته بندی میش برای تراکم استخوان

بازدید 24
تراکم-استخوان-و-در-صد-تماس-استخوان-ایمپلنت
Nov 16,2017

تراکم استخوان و در صد تماس استخوان ایمپلنت

بازدید 23
تاثیر-تراکم-استخوان-روی-میزان-موفقیت-ایمپلنت
Nov 16,2017

تاثیر تراکم استخوان روی میزان موفقیت ایمپلنت

بازدید 37
استخوان-نوع B
Nov 16,2017

استخوان نوع B

بازدید 6
خلاصه-ای-از-حجم-استخوان
Nov 16,2017

خلاصه ای از حجم استخوان

بازدید 9
تعداد-ایمپلنت-و-شکل-قوس-ماگزیلا3
Oct 15,2017

تعداد ایمپلنت و شکل قوس ماگزیلا3

بازدید 10
تعداد-ایمپلنت-و-شکل-قوس-ماگزیلا2
Oct 15,2017

تعداد ایمپلنت و شکل قوس ماگزیلا2

بازدید 17
تعداد-ایمپلنت-و-شکل-قوس-پره-ماگزیلا1
Oct 14,2017

تعداد ایمپلنت و شکل قوس پره ماگزیلا 1

بازدید 9
شکل-قوس-پره-ماگزیلا
Oct 14,2017

شکل قوس پره ماگزیلا

بازدید 27
شکستگی-مواد-اکلوزالی
Sep 19,2017

شکستگی مواد اکلوزالی

بازدید 4