ساخت-گام-به-گام-پروتز-ماگزیلاری-تمام-فک2
مهر 25,1396

ساخت گام به گام پروتز ماگزیلاری تمام فک2

بازدید 1
ساخت-گام-به-گام-یک-پروتز-ماگزیلاری-تمام-فک1
مهر 25,1396

ساخت گام به گام یک پروتز ماگزیلاری تمام فک1

بازدید 2
ارتفاع-پاپیلا
مهر 25,1396

ارتفاع پاپیلا

بازدید 1
تعداد-دندان-ها
مهر 24,1396

تعداد دندان ها

بازدید 2
خطوط-لب-فعال
مهر 23,1396

خطوط لب فعال

بازدید 2
طراحی-پروتز-ثابت
مهر 23,1396

طراحی پروتز ثابت

بازدید 2
توالی-طرحی-درمان
مهر 23,1396

توالی طرحی درمان

بازدید 4
تعداد-ایمپلنت-و-شکل-قوس-ماگزیلا3
مهر 23,1396

تعداد ایمپلنت و شکل قوس ماگزیلا3

بازدید 5
تعداد-ایمپلنت-و-شکل-قوس-ماگزیلا2
مهر 23,1396

تعداد ایمپلنت و شکل قوس ماگزیلا2

بازدید 3
تعداد-ایمپلنت-و-شکل-قوس-پره-ماگزیلا1
مهر 22,1396

تعداد ایمپلنت و شکل قوس پره ماگزیلا 1

بازدید 2
شکل-قوس-پره-ماگزیلا
مهر 22,1396

شکل قوس پره ماگزیلا

بازدید 2
گزینه-های-درمان-اوردنچر
مهر 20,1396

گزینه های درمان اوردنچر

بازدید 5