مقایسه ی-پروتز-ثابت-و-متحرک-حمایت-شونده-با-ایمپلنت
اسفند 10,1395

مقایسه ی پروتز ثابت و متحرک حمایت شونده با ایمپلنت

بازدید 78
معایب-اوردنچرهای-متکی-بر-ایمپلنت
اسفند 10,1395

معایب اوردنچرهای متکی بر ایمپلنت

بازدید 43
مزایای-اوردنچرهای-متکی-بر-ایمپلنت
اسفند 10,1395

مزایای اوردنچرهای متکی بر ایمپلنت

بازدید 40
نسبت -تاج-به-ریشه-دندان-ایمپلنت
اسفند 10,1395

نسبت تاج به ریشه دندان

بازدید 20
عوارض -پروتز-ثابت-در-مقابل-اوردنچر-ایمپلنت
اسفند 10,1395

عوارض پروتز ثابت در مقابل اوردنچر

بازدید 33
طبقه بندی-حرکات-پروتز-جهت-ایمپلنت
اسفند 10,1395

طبقه بندی حرکات پروتز جهت ایمپلنت

بازدید 9
اسفند 10,1395

حرکات اوردنچر

بازدید 22
-جایگذاری-ایمپلنت-در-ماگزیلا-(فک بالا)
اسفند 10,1395

جایگذاری ایمپلنت در ماگزیلا(فک بالا)

بازدید 13
توضیحی-درباره-معایب-اوردنچر-متکی-بر-ایمپلنت
اسفند 10,1395

توضیحی درباره معایب اوردنچر متکی بر ایمپلنت

بازدید 59
پروتزهای-ایمپلنت-و-متحرک-ایمپلنت
اسفند 10,1395

پروتز های ایمپلنت و متحرک

بازدید 11
بافت-حمایت-شونده-توسط-پروتز-دندان- یا-اوردنچر-ایمپلنت
اسفند 10,1395

بافت حمایت شونده توسط پروتز دندان یا اوردنچر

بازدید 18
اسفند 10,1395

اوردنچر متکی بر ایمپلنت

بازدید 104