توالی-طرحی-درمان
مهر 23,1396

توالی طرحی درمان

بازدید 4
تعداد-ایمپلنت-و-شکل-قوس-ماگزیلا3
مهر 23,1396

تعداد ایمپلنت و شکل قوس ماگزیلا3

بازدید 5
تعداد-ایمپلنت-و-شکل-قوس-ماگزیلا2
مهر 23,1396

تعداد ایمپلنت و شکل قوس ماگزیلا2

بازدید 3
تعداد-ایمپلنت-و-شکل-قوس-پره-ماگزیلا1
مهر 22,1396

تعداد ایمپلنت و شکل قوس پره ماگزیلا 1

بازدید 2
شکل-قوس-پره-ماگزیلا
مهر 22,1396

شکل قوس پره ماگزیلا

بازدید 2
شکستگی-مواد-اکلوزالی
شهریور 28,1396

شکستگی مواد اکلوزالی

بازدید 3
استتیک-رستوریشن
شهریور 28,1396

استتیک رستوریشن

بازدید 3
نواحی-کانین
شهریور 25,1396

نواحی کانین

بازدید 9
نبود-سه-پانتیک-خلفی-مجاور-هم
شهریور 25,1396

نبود سه پانتیک خلفی مجاور هم

بازدید 5
فقدان-کانتی-لور-خلفی
شهریور 25,1396

فقدان کانتی لور خلفی

بازدید 5
موقعیت-لبیال-لب-بالا-در-درمان
شهریور 25,1396

موقعیت لبیال لب بالا در درمان

بازدید 8
موقعیت-های-کلیدی-ایمپلنت
شهریور 25,1396

موقعیت های کلیدی ایمپلنت

بازدید 5