سایز-اورینگ
Oct 07,2017

سایز اورینگ

بازدید 44
ایمپلنت-ها-ی-تک-دندانی
Jul 30,2017

ایمپلنت های تک دندانی

بازدید 2
مقایسه-دندانهای-طبیعی-و-ایمپلنت
Mar 04,2017

مقایسه دندان های طبیعی و ایمپلنت

بازدید 11
دینامیک-نیروهای-جویدن
Mar 04,2017

دینامیک نیروهای جویدن

بازدید 4
خوردگی-و-تجزیه-زیستی-ایمپلنت-های-دندانی
Mar 04,2017

خوردگی و تجزیه زیستی ایمپلنت های دندانی

بازدید 28
حرکت-ایمپلنت
Mar 04,2017

حرکت ایمپلنت

بازدید 7
جراحی-ایمپلنت-و-سطوح-ایمپلنتهای-دندانی
Mar 04,2017

جراحی ایمپلنت و سطوح ایمپلنت های دندانی

بازدید 27
بررسی-نوع-و-جهت-نیروهای-ایمپلنت
Mar 04,2017

بررسی نوع و جهت نیروهای ایمپلنت

بازدید 28
بررسی-تراکم-و-تحلیل-استخوان-و-انتقال-استرس-در-ایمپلنت
Mar 04,2017

بررسی تراکم و تحلیل استخوان و انتقال استرس در ایمپلنت

بازدید 3
بارهای-وارده-به-ایمپلنتهای-دندانی
Mar 04,2017

بارهای وارده به ایمپلنت های دندانی

بازدید 5
ایمپلنتهای -بلندتر-چگونه-عمل-می کنند؟
Mar 04,2017

ایمپلنت های بلندتر چگونه عمل می کنند؟

بازدید 4
اثرات-عملی-طراحی-ایمپلنت
Mar 04,2017

اثرات عملی طراحی ایمپلنت

بازدید 27