سایز-اورینگ
مهر 15,1396

سایز اورینگ

بازدید 17
ایمپلنت-ها-ی-تک-دندانی
مرداد 08,1396

ایمپلنت های تک دندانی

بازدید 1
مقایسه-دندانهای-طبیعی-و-ایمپلنت
اسفند 14,1395

مقایسه دندان های طبیعی و ایمپلنت

بازدید 8
دینامیک-نیروهای-جویدن
اسفند 14,1395

دینامیک نیروهای جویدن

بازدید 2
خوردگی-و-تجزیه-زیستی-ایمپلنت-های-دندانی
اسفند 14,1395

خوردگی و تجزیه زیستی ایمپلنت های دندانی

بازدید 8
حرکت-ایمپلنت
اسفند 14,1395

حرکت ایمپلنت

بازدید 5
جراحی-ایمپلنت-و-سطوح-ایمپلنتهای-دندانی
اسفند 14,1395

جراحی ایمپلنت و سطوح ایمپلنت های دندانی

بازدید 14
بررسی-نوع-و-جهت-نیروهای-ایمپلنت
اسفند 14,1395

بررسی نوع و جهت نیروهای ایمپلنت

بازدید 11
بررسی-تراکم-و-تحلیل-استخوان-و-انتقال-استرس-در-ایمپلنت
اسفند 14,1395

بررسی تراکم و تحلیل استخوان و انتقال استرس در ایمپلنت

بازدید 3
بارهای-وارده-به-ایمپلنتهای-دندانی
اسفند 14,1395

بارهای وارده به ایمپلنت های دندانی

بازدید 2
ایمپلنتهای -بلندتر-چگونه-عمل-می کنند؟
اسفند 14,1395

ایمپلنت های بلندتر چگونه عمل می کنند؟

بازدید 3
اثرات-عملی-طراحی-ایمپلنت
اسفند 14,1395

اثرات عملی طراحی ایمپلنت

بازدید 20