نخستین-جلسه-پروتزی
Nov 21,2017

نخستین جلسه پروتزی

بازدید 91
دومین-جلسه-پروتزی
Nov 21,2017

دومین جلسه پروتزی

بازدید 54
مطالعات-کلینیکی-در-حمایت-از-بارگذاری-پیشرونده
Nov 21,2017

مطالعات کلینیکی در حمایت از بارگذاری پیشرونده

بازدید 15
مراحل-بارگذاری-پیشرونده
Nov 21,2017

مراحل بارگذاری پیشرونده

بازدید 77
طراحی-پروتزی
Nov 21,2017

طراحی پروتزی

بازدید 42
ماده-اکلوزالی-چیست
Nov 21,2017

ماده اکلوزالی چیست

بازدید 29
پروتکل-بارگذاری-پیشرونده
Nov 21,2017

پروتکل بارگذاری پیشرونده

بازدید 11
تماس-های-پیش-رس-اکلوزالی
Nov 06,2017

تماس های پیش رس اکلوزالی

بازدید 26
ملاحظات-اکلوزالی-برای-پروتزهای-ثابت-متکی-بر-ایمپلنت
Nov 06,2017

ملاحظات اکلوزالی برای پروتزهای ثابت متکی بر ایمپلنت

بازدید 44
ملاحظات-اکلوزالی-برای-پروتزهای-متکی-بر-ایمپلنت
Nov 06,2017

ملاحظات اکلوزالی برای پروتزهای متکی بر ایمپلنت

بازدید 6
اکلوژن-حفاظتی-ایمپلنت
Nov 06,2017

اکلوژن حفاظتی ایمپلنت

بازدید 9
ساخت-گام-به-گام-پروتز-ماگزیلاری-تمام-فک2
Oct 17,2017

ساخت گام به گام پروتز ماگزیلاری تمام فک2

بازدید 10