موارد-جایگزین-تمپلنت-رادیوگرافیک
مرداد 17,1396

موارد جایگزین تمپلنت رادیوگرافیک

بازدید 1
ساخت-تمپلنت-رادیواپک-در-بی-دندانی-کامل
مرداد 17,1396

ساخت تمپلنت رادیواپک در بی دندانی کامل

بازدید 4
ساخت-تمپلنت-رادیواپک-در-بی-دندانی-پارسیل
مرداد 16,1396

ساخت تمپلنت رادیواپک در بی دندانی پارسیل

بازدید 4
فضای-ارتفاعی-روکش
مرداد 08,1396

فضای ارتفاعی روکش

بازدید 5
پروتز-های-متحرک-درمانی
مرداد 08,1396

پروتز های متحرک درمانی

بازدید 6
پروتز-ثابت-مندیبولار-تمام-فک
مرداد 08,1396

پروتز ثابت مندیبولار تمام فک

بازدید 2
پروتز-ثابت-ماگزیلاری-تمام-فک
مرداد 08,1396

پروتز ثابت ماگزیلاری تمام فک

بازدید 3
بارگذاری-تدریجی-پروتز
مرداد 08,1396

بارگذاری تدریجی پروتز

بازدید 2
ملاحظات-پروتزی-در-برابر-کلنچینگ
مرداد 08,1396

ملاحظات پروتزی در برابر کلنچینگ

بازدید 1
مزایای-پروتز-ها-ی-متکی-بر-ایمپلنت
مرداد 08,1396

مزایای پروتز های متکی بر ایمپلنت

بازدید 2
لقی-دندان
مرداد 08,1396

لقی دندان

بازدید 2
پروتز-غیرمستقیم-گزینه
مرداد 08,1396

(گزینه)پروتز غیر مستقیم

بازدید 2