مقایسه ی-پروتز-ثابت-و-متحرک-حمایت-شونده-با-ایمپلنت
Feb 28,2017

مقایسه ی پروتز ثابت و متحرک حمایت شونده با ایمپلنت

بازدید 141
اتیولوژی-بی-دندانی-و-موارد-تجویز-کشیدن-دندان-ایمپلنت
Feb 28,2017

اتیولوژی بی دندانی و موارد تجویز کشیدن دندان

بازدید 16
معایب-اوردنچرهای-متکی-بر-ایمپلنت
Feb 28,2017

معایب اوردنچرهای متکی بر ایمپلنت

بازدید 118
روش های-ارزیابی-ارتفاع-عمودی-اکلوزالی-ایمپلنت -(OVD)
Feb 28,2017

روش های ارزیابی ارتفاع عمودی اکلوزالی (OVD)

بازدید 26
درمان-پروتزی-قبل-از-درمان-اصلی-ایمپلنت
Feb 28,2017

درمان پروتزی قبل از درمان اصلی ایمپلنت

بازدید 19
توضیحاتی-در-مورد-پروتزهای-متحرک-پارسیل-ایمپلنت
Feb 28,2017

توضیحاتی در مورد پروتزهای متحرک پارسیل

بازدید 50
مزایای-اوردنچرهای-متکی-بر-ایمپلنت
Feb 28,2017

مزایای اوردنچرهای متکی بر ایمپلنت

بازدید 66
تاریخچه-قوس های-بی دندانی-پارشیال-ایمپلنت
Feb 28,2017

تاریخچه قوس های بی دندانی پارشیال

بازدید 179
بررسی-بی دندانی-پارسیل-و-کامل-ایمپلنت
Feb 28,2017

بررسی بی دندانی پارسیل و کامل

بازدید 104
نسبت -تاج-به-ریشه-دندان-ایمپلنت
Feb 28,2017

نسبت تاج به ریشه دندان

بازدید 51
عوارض -پروتز-ثابت-در-مقابل-اوردنچر-ایمپلنت
Feb 28,2017

عوارض پروتز ثابت در مقابل اوردنچر

بازدید 76
طبقه بندی-حرکات-پروتز-جهت-ایمپلنت
Feb 28,2017

طبقه بندی حرکات پروتز جهت ایمپلنت

بازدید 16