آزمون-های-سنجش-فعالیت-پوسیدگی
خرداد 31,1396

آزمون های سنجش فعالیت پوسیدگی

بازدید 6
واکسن-پوسیدگی
خرداد 31,1396

واکسن پوسیدگی

بازدید 3
غلظت-بزاق
خرداد 30,1396

غلظت بزاق

بازدید 1
ترتیب-دندانها-در-قوس
خرداد 29,1396

ترتیب دندانها در قوس

بازدید 2
خصوصیات-آناتومی-دندان-ها
خرداد 29,1396

خصوصیات آناتومی دندان ها

بازدید 2
وسایل-کمکی-کنترل-پلاک-دندان
خرداد 27,1396

وسایل کمکی کنترل پلاک دندان

بازدید 3
کودک-آزاری-پزشکی
خرداد 25,1396

کودک آزاری پزشکی

بازدید 3
تعریف-کودک-آزاری
خرداد 25,1396

تعریف کودک آزاری

بازدید 3
تکامل-و-آهکی-شدن-اولیه-دندانهای-پیشین-شیری
خرداد 24,1396

تکامل و آهکی شدن اولیه دندانهای پیشین شیری

بازدید 4
آهکی-شدن-دندان-کودک
خرداد 23,1396

آهکی شدن دندان کودک

بازدید 4
رسوب-یا-چیدمانی-شدن-دندان-کودک
خرداد 23,1396

رسوب یا چیدمانی شدن دندان کودک

بازدید 3
تمایز-بافتی-و-شکلی-دندان(مرحله-زنگوله-ای)
خرداد 22,1396

تمایز بافتی و شکلی دندان(مرحله زنگوله ای)

بازدید 4