Apr 09,2018

آبسه یا ضایعه های دندانی

بازدید 14
اتصال-فیوژن-دندانها
Jul 29,2017

اتصال فیوژن دندانها

بازدید 49
آبسه-آلوئولی
Jul 29,2017

آبسه آلوئولی

بازدید 14