Apr 09,2018

آبسه یا ضایعه های دندانی

بازدید 27
اتصال-فیوژن-دندانها
Jul 29,2017

اتصال فیوژن دندانها

بازدید 58
آبسه-آلوئولی
Jul 29,2017

آبسه آلوئولی

بازدید 14