تراکم-استخوان-و-انتقال-استرس
آبان 30,1396

تراکم استخوان و انتقال استرس

بازدید 41
طراحی-برای-ضعیف-ترین-قوس
آبان 27,1396

طراحی برای ضعیف ترین قوس

بازدید 13
ضریب-الاستیک-کشسانی-و-تراکم
آبان 27,1396

ضریب الاستیک کشسانی و تراکم

بازدید 14
دسته-بندی-میش-برای-تراکم-استخوان
آبان 25,1396

دسته بندی میش برای تراکم استخوان

بازدید 12
تاثیر-تراکم-استخوان-روی-میزان-موفقیت-ایمپلنت
آبان 25,1396

تاثیر تراکم استخوان روی میزان موفقیت ایمپلنت

بازدید 26
استخوان-نوع B
آبان 25,1396

استخوان نوع B

بازدید 6
خلاصه-ای-از-حجم-استخوان
آبان 25,1396

خلاصه ای از حجم استخوان

بازدید 8
استحکام-استخوان-و-تراکم
آبان 22,1396

استحکام استخوان و تراکم

بازدید 10
اتیولوژی-تراکم-متفاوت-استخوان
آبان 22,1396

اتیولوژی تراکم متفاوت استخوان

بازدید 12
کنتی-لیو-ها-و-اکلوژن-حفاظتی-ایمپلنت
آبان 22,1396

کنتی لیورها و اکلوژن حفاظتی ایمپلنت

بازدید 10
جهت-بدنه-ایمپلنت
آبان 20,1396

جهت بدنه ایمپلنت

بازدید 13
موقعیت-لبیال-لب-بالا-در-درمان
شهریور 25,1396

موقعیت لبیال لب بالا در درمان

بازدید 25