تراکم-استخوان-و-انتقال-استرس
Nov 21,2017

تراکم استخوان و انتقال استرس

بازدید 49
طراحی-برای-ضعیف-ترین-قوس
Nov 18,2017

طراحی برای ضعیف ترین قوس

بازدید 20
ضریب-الاستیک-کشسانی-و-تراکم
Nov 18,2017

ضریب الاستیک کشسانی و تراکم

بازدید 20
دسته-بندی-میش-برای-تراکم-استخوان
Nov 16,2017

دسته بندی میش برای تراکم استخوان

بازدید 24
تاثیر-تراکم-استخوان-روی-میزان-موفقیت-ایمپلنت
Nov 16,2017

تاثیر تراکم استخوان روی میزان موفقیت ایمپلنت

بازدید 36
استخوان-نوع B
Nov 16,2017

استخوان نوع B

بازدید 6
خلاصه-ای-از-حجم-استخوان
Nov 16,2017

خلاصه ای از حجم استخوان

بازدید 9
استحکام-استخوان-و-تراکم
Nov 13,2017

استحکام استخوان و تراکم

بازدید 20
اتیولوژی-تراکم-متفاوت-استخوان
Nov 13,2017

اتیولوژی تراکم متفاوت استخوان

بازدید 16
کنتی-لیو-ها-و-اکلوژن-حفاظتی-ایمپلنت
Nov 13,2017

کنتی لیورها و اکلوژن حفاظتی ایمپلنت

بازدید 11
جهت-بدنه-ایمپلنت
Nov 11,2017

جهت بدنه ایمپلنت

بازدید 15
موقعیت-لبیال-لب-بالا-در-درمان
Sep 16,2017

موقعیت لبیال لب بالا در درمان

بازدید 43