Jul 01,2018

پروتز متکی بر ایمپلنت یا اور دنچر

بازدید 22
زمان-بندی-تماس-های-اکلوزالی
Nov 12,2017

زمان بندی تماس های اکلوزالی

بازدید 7
گزینه-های-درمان-اوردنچر
Oct 12,2017

گزینه های درمان اوردنچر

بازدید 11
حرکت-اوردنچر
Sep 10,2017

حرکت اوردنچر

بازدید 13
انتخاب-های-درمانی-اوردنچر
Sep 07,2017

انتخاب های درمانی اوردنچر

بازدید 9
معایب-اوردنچرهای-متکی-بر-ایمپلنت
Feb 28,2017

معایب اوردنچرهای متکی بر ایمپلنت

بازدید 74
مزایای-اوردنچرهای-متکی-بر-ایمپلنت
Feb 28,2017

مزایای اوردنچرهای متکی بر ایمپلنت

بازدید 50
عوارض -پروتز-ثابت-در-مقابل-اوردنچر-ایمپلنت
Feb 28,2017

عوارض پروتز ثابت در مقابل اوردنچر

بازدید 48
Feb 28,2017

حرکات اوردنچر

بازدید 33
بافت-حمایت-شونده-توسط-پروتز-دندان- یا-اوردنچر-ایمپلنت
Feb 28,2017

بافت حمایت شونده توسط پروتز دندان یا اوردنچر

بازدید 30
Feb 28,2017

اوردنچر متکی بر ایمپلنت

بازدید 139