دندانپزشکی-ترمیمی-در-اتاق-عمل
Nov 01,2017

دندانپزشکی ترمیمی در اتاق عمل

بازدید 34
ترکیبات-حاوی-فرمالین
Sep 07,2017

ترکیبات حاوی فرمالین

بازدید 114
ترمیم-دندان-با-پالپ-درگیر
Sep 02,2017

ترمیم دندان با پالپ درگیر

بازدید 22
سرامیک-های-دندانی
Aug 09,2017

سرامیک های دندانی

بازدید 73
اکسید-روی-اوژنول
Aug 09,2017

اکسید روی-اوژنول

بازدید 82
سمان-فسفات-روی
Aug 09,2017

سمان فسفات روی

بازدید 30
سمان-پلی-کربوکسیلات
Aug 09,2017

سمان پلی کربوکسیلات

بازدید 89
ترمیم-های-آمالگام با-مواد-چسبنده
Aug 09,2017

ترمیم های آمالگام با مواد چسبنده

بازدید 31
فروریختن-لبه-ها-و-شکستگی-توده-آمالگام
Aug 09,2017

فروریختن لبه ها و شکستگی توده آمالگام

بازدید 19
آلودگی-پرکردگی-آمالگام با-رطوبت
Aug 08,2017

آلودگی پرکردگی آمالگام با رطوبت

بازدید 20
متراکم-کردن-آمالگام
Aug 08,2017

متراکم کردن آمالگام

بازدید 46
آمالگاماتورهای-مکانیکی
Aug 02,2017

آمالگاماتورهای مکانیکی

بازدید 8