نخستین-جلسه-پروتزی
Nov 21,2017

نخستین جلسه پروتزی

بازدید 102
دومین-جلسه-پروتزی
Nov 21,2017

دومین جلسه پروتزی

بازدید 64
مطالعات-کلینیکی-در-حمایت-از-بارگذاری-پیشرونده
Nov 21,2017

مطالعات کلینیکی در حمایت از بارگذاری پیشرونده

بازدید 26
مراحل-بارگذاری-پیشرونده
Nov 21,2017

مراحل بارگذاری پیشرونده

بازدید 91
طراحی-پروتزی
Nov 21,2017

طراحی پروتزی

بازدید 48
ماده-اکلوزالی-چیست
Nov 21,2017

ماده اکلوزالی چیست

بازدید 32
منطق-بارگذاری-پیشرونده
Nov 21,2017

منطق بارگذاری پیشرونده

بازدید 27
پروتکل-بارگذاری-پیشرونده
Nov 21,2017

پروتکل بارگذاری پیشرونده

بازدید 11
طراحی-برای-ضعیف-ترین-قوس
Nov 18,2017

طراحی برای ضعیف ترین قوس

بازدید 20
تراکم-استخوان-و-در-صد-تماس-استخوان-ایمپلنت
Nov 16,2017

تراکم استخوان و در صد تماس استخوان ایمپلنت

بازدید 23
استخوان-نوع B
Nov 16,2017

استخوان نوع B

بازدید 6
خلاصه-ای-از-حجم-استخوان
Nov 16,2017

خلاصه ای از حجم استخوان

بازدید 9