نیروهای-شدید-اکلوزالی
Sep 05,2017

نیروهای شدید اکلوزالی

بازدید 16
آناتومی-سینوس-ماگزیلا
Sep 05,2017

آناتومی سینوس ماگزیلا

بازدید 149
ارتفاع-استخوان
Sep 05,2017

ارتفاع استخوان

بازدید 37
ملاحظات-ویژه-پیوند-سینوس-ایمپلنت
Mar 05,2017

ملاحظات ویژه پیوند سینوس

بازدید 65
جراحی-سینوس-فک-ایمپلنت
Mar 05,2017

جراحی سینوس فک

بازدید 55
تاریخچه-جراحی-سینوس-ایمپلنت
Mar 05,2017

تاریخچه جراحی سینوس

بازدید 58
رادیوگرافی-سینوس-ماگزیلا-ایمپلنت
Feb 16,2017

رادیوگرافی سینوس ماگزیلا

بازدید 122