پالپوتومی-و-توده-معدنی-تری-اکسید
شهریور 19,1396

پالپوتومی و توده معدنی تری اکسید

بازدید 16
پالپوتومی-و-سولفات-آهن
شهریور 19,1396

پالپوتومی و سولفات آهن

بازدید 11
ترکیبات-حاوی-فرمالین
شهریور 16,1396

ترکیبات حاوی فرمالین

بازدید 59
ترمیم-دندان-با-پالپ-درگیر
شهریور 11,1396

ترمیم دندان با پالپ درگیر

بازدید 9
پالپوتومی-دندانهای-دائم
شهریور 09,1396

پالپوتومی دندانهای دائم

بازدید 12
پالپوتومی-چیست
شهریور 07,1396

پالپوتومی چیست

بازدید 111
روش-های-درمان-پالپ-زنده
شهریور 07,1396

روش های درمان پالپ زنده

بازدید 47
اندازه-محل-بازشدگی-و-میزان-خونروی-پالپ
شهریور 05,1396

اندازه محل بازشدگی و میزان خونروی پالپ

بازدید 13
باز-شدن-پالپ-زنده
شهریور 05,1396

باز شدن پالپ زنده

بازدید 10
درمان-ضایعه-پوسیدگی-عمیق
شهریور 02,1396

درمان ضایعه پوسیدگی عمیق

بازدید 22
ارزیابی-پیش-از-درمان-پالپ
شهریور 02,1396

ارزیابی پیش از درمان پالپ

بازدید 2
تفسیر-پرتونگاری
مرداد 31,1396

تفسیر پرتونگاری

بازدید 3