آزمون-های-سنجش-فعالیت-پوسیدگی
خرداد 31,1396

آزمون های سنجش فعالیت پوسیدگی

بازدید 6
واکسن-پوسیدگی
خرداد 31,1396

واکسن پوسیدگی

بازدید 3
پوسیدگی-دندانی-فراگستر
خرداد 29,1396

پوسیدگی دندانی فراگستر

بازدید 1
فراوانی-پوسیدگی-در-کودکان-دبستانی
خرداد 29,1396

فراوانی پوسیدگی در کودکان دبستانی

بازدید 1
از-دست-رفتن-دندان-پوسیدگیهای-دندانی-در-سالخوردگان-ایتالیا
فروردین 30,1396

از دست رفتن دندان و پوسیدگیهای دندانی در سالخوردگان بستری ایتالیا

بازدید 4